"Wolność jest to prawo czynienia wszystkiego tego, czego ustawy nie zabraniają."

Monteskiusz

Profil działalności

Oferuję pełną obsługę prawną oraz zastępstwo prawne i procesowe w zakresie:

Prawa Cywilnego

Porady, konsultacje, sporządzenie opinii, zastępstwo procesowe z zakresu prawa zobowiązań, umów, form czynności prawnych, prawa rzeczowego, prawa własności i współwłasności, zasiedzenia, ksiąg wieczystych, mieszkaniowych, przedawnienia roszczeń, czynów niedozwolonych, odszkodowań, zadośćuczynienia a także porady dotyczące postępowania przed sądami cywilnymi, kosztów, zasad procesu.

Sporządzanie opinii prawnych, umów, pism procesowych - pozwów, wniosków, zażaleń, sprzeciwów, zarzutów, apelacji, pism w toku postępowania, wniosków o wpis w księgach wieczystych i innych skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Prawa Administracyjnego

Porady prawne konsultacje, sporządzenie opinii, zastępstwo procesowe z zakresu gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, postępowania administracyjnego, postępowania przed SKO, postępowania sądowo administracyjnego.

Sporządzanie opinii prawnych, wniosków, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, zażaleń, odwołań oraz wszelkich pism w toku postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego a także skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Prawa Pracy

Porady prawne konsultacje, sporządzenie opinii, zastępstwo procesowe z zakresu z zakresu prawa pracy - umów o pracę na czas nieokreślony, na czas określony, na zastępstwo, rozwiązywania umów o pracę, wypowiedzeń zmieniających, urlopów, nagród jubileuszowych, ustalenia stosunku pracy, zakazu konkurencji, odwołań od wypowiedzenia, praw i obowiązków pracodawców, ochrony wynagrodzenia oraz postępowania przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy.

Sporządzanie opinii prawnych, pozwów o zapłatę wynagrodzenia, odwołań od wypowiedzenia umów o pracę, pozwu o odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie umowy, zażaleń, apelacji, pism do pracodawcy oraz wszelkich pism w toku postępowania z zakresu prawa pracy, a także skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Prawa Gospodarczego

Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów gospodarczych, opiniowanie sytuacji prawnej strony w kontekście jej praw i obowiązków cywilnoprawnych i publicznoprawnych.

Sporządzanie opinii prawnych, umów, statutów, pozwów, zażaleń, apelacji oraz wszelkich pism w toku postępowania w sprawach gospodarczych, a także skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Prawa Spadkowego

Porady prawne z zakresu prawa spadkowego - dziedziczenia ustawowego, sposobów sporządzenia testamentów, nabycia praw do spadku, odrzucenia spadku, podziału spadku, zachowku, wydziedziczenia, zrzeczenia oraz porady dotyczące postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, postępowania o dział spadku i podatku od spadków.

Sporządzanie opinii prawnych, wzorów testamentu, wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, wniosków o dział spadku, pozwów o zachowek, zażaleń, apelacji oraz wszelkich pism procesowych w toku postępowania spadkowego a także skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Prawa Rodzinnego

Porady prawne z zakresu prawa rodzinnego - spraw małżeńskich, małżeńskich stosunków majątkowych, wspólności i rozdzielności majątkowej, alimentacji, przysposobienia, władzy rodzicielskiej, alimentów, ustalenia ojcostwa, regulacji kontaktów z małoletnim, rozwodu, separacji, unieważnienia małżeństwa, podziału majątku dorobkowego oraz postępowania sądowego w sprawach rodzinnych, a także w postępowania egzekucyjnego.

Sporządzanie opinii prawnych, pozwów o alimenty, zażaleń, apelacji oraz wszelkich pism procesowych w toku postępowania, w sprawach rodzinnych i opiekuńczych a także skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Prawa Ubezpieczeń Społecznych

Porady prawne z zakresu ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur z Funduszy Ubezpieczeń Społecznych, zasiłku rehabilitacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, renty rodzinnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego, zdrowotnego oraz z zakresu postępowania w sprawach ubezpieczeń społecznych.

Sporządzanie opinii prawnych, odwołań od orzeczeń ZUS, odwołań od decyzji ZUS, apelacji oraz wszelkich pism w toku postępowania przed sądem w sprawach ubezpieczeń społecznych a także skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Upadłość Konsumencka

Pomoca prawna obejmuje udzialanie porad prawnych z zakresu upadłości konsumenckiej, sporządzanie wniosków o upadłość konsumencką, reprezentowanie stron przed Sądem Gospdarczym Sekcją ds. Upadłościowych i Restruktyryzacyjnych, a także prowadzenie całego postepowania od momentu pomocy w gromadzeniu dokuentacji aż do uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu planu spłat i ostatecznego zakończenia postepowania o upadłość konsumencką.

RODO

Zapewniam kompleksową obłsugę obejmującą wdrożenie Rozporządzenia RODO w Państwa firmie/instytucji, administrację zbiorami danych osobowych oraz kompleksową pomoc prawną, a w szczególności:

- Audyt - Ustalenie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych,

- Opracowanie procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych,

- Ocena ryzyka przetwarzania danych osobowych,

- Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych,

- Wdrażanie procedur RODO

- Prowadzenie szkoleń z ogólnego zakresu RODO oraz dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych,