"Wolność jest to prawo czynienia wszystkiego tego, czego ustawy nie zabraniają."

Monteskiusz

Oferty archiwalne

 1. Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Wiktora Pisowicza, PESEL 83062208450, zam. Przemyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 64/16 sprzeda z wolnej ręki pojazd marki Opel Zafira 1.6 MR’99 nr rej. RP 23499 za cenę wywoławczą 1 500 (jeden tysiąc pięćset) złotych. Oferty należy składać w formie pisemnej, w terminie do dnia 28 października 2021 r. do godz. 16:00 włącznie (decyduje data wpływu), w zamkniętych kopertach, oznaczonychw wyraźny sposób napisem „OFERTA – Opel Zafira Wiktor Pisowicz sygnatura akt V GUp 64/16”: - listownie (zaleca się przesyłkę poleconą – celem jednoznacznego określenia daty doręczenia) na adres: Biuro Syndyka Grzegorz Wybranowski ul. Grunwaldzka 58/20 37-700 Przemyśl, lub- osobiście – w Biurze Syndyka Grzegorz Wybranowski ul. Grunwaldzka 58/20 37-700 Przemyśl (w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00).Z regulaminem sprzedaży można zapoznać się w Biurze Syndyka w Przemyślu ul. Grunwaldzka 58/20.
 2. Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przemysław Jędruch, NIP 79582289098, zam. Przemyśl, sygn. akt V GUp 171/18 sprzeda z wolnej ręki obuwie męskie Giacomo Carlotti oraz Conhpol szczegółowo opisane w wycenie za cenę ¾ oszacowania.
     Oferty należy składać w formie pisemnej, w terminie do dnia 28 grudnia 2021 r. do godz. 16:00 włącznie    (decyduje data wpływu), w zamkniętych kopertach, oznaczonych w wyraźny sposób napisem „OFERTA – Buty    Przemysław Jędruch sygnatura akt V GUp171/18”:
     - listownie (zaleca się przesyłkę poleconą – celem jednoznacznego określenia daty doręczenia) na adres: Biuro Syndyka Grzegorz Wybranowski ul. Grunwaldzka 58/20 37-700 Przemyśl, lub
     - osobiście – w Biurze Syndyka Grzegorz Wybranowski ul. Grunwaldzka 58/20 37-700 Przemyśl (w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00),
     - z regulaminem sprzedaży oraz wyceną można zapoznać się w Biurze Syndyka Grzegorz Wybranowski ul.Grunwaldzka 58/20 37-700 Przemyśl (w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00) lub na stronie www.wybranowski.pl
 3.  Syndyk Masy Upadłości Joanny Dziuban (sygn. akt V GUp 326/19) ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Przemyślu  ul. Grunwaldzka 117A/8 który składa się z przedpokoju, pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki z w.c. o pow. użytkowej 28,00 m² oraz przynależnej piwnicy dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00054101/1 wraz z udziałem wynoszącym 93/1000 w działce o nr 1411 obręb 0205 dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00053489/7 za cenę nie niższą niż ¾ kwoty oszacowania tj. 47 003 (czterdzieści siedem tysięcy trzy złote).
        Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium w wysokości 10 % oszacowania na rachunek masy upadłości 64 1020 1013 0000 0702 0456 0217 oraz złożenie pisemnych ofert w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, na ręce Sędziego Komisarza do sygnatury akt V GUp 326/19.
        Na dzień 06.04.2022r., godz. 12.15 w sali 7 w budynku Sądu Rejonowegow Rzeszowie ul. Gen. Kustronia 4 wyznaczono termin i miejsce posiedzenia jawnego w przedmiocie przeprowadzenia przetargu.
        Z regulaminem sprzedaży oraz wyceną można zapoznać się w Biurze Syndyka Grzegorz Wybranowski ul. Grunwaldzka 58/20 37-700 Przemyśl (w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00)
 4.  Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przemysław Jędruch, NIP 79582289098, zam. Przemyśl, sygn. akt V GUp 171/18 sprzeda z wolnej ręki obuwie męskie Giacomo Carlotti oraz Conhpol szczegółowo opisane w wycenie za cenę ¾ oszacowania.
     Oferty należy składać w formie pisemnej, w terminie do dnia 13 maja 2022 r. do godz. 16:00 włącznie (decyduje data wpływu), w zamkniętych kopertach, oznaczonych w wyraźny sposób napisem „OFERTA – Buty  Przemysław Jędruch sygnatura akt V GUp171/18” - listownie (zaleca się przesyłkę poleconą – celem jednoznacznego określenia daty doręczenia) na adres: Biuro Syndyka Grzegorz Wybranowski ul. Grunwaldzka 58/20 37-700 Przemyśl, lub   osobiście w Biurze Syndyka Grzegorz Wybranowski ul. Grunwaldzka 58/20 37-700 Przemyśl (w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00),  - z regulaminem sprzedaży oraz wyceną można zapoznać się w Biurze Syndyka Grzegorz Wybranowski ul.Grunwaldzka 58/20 37-700 Przemyśl (w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00) lub na stronie www.wybranowski.pl
 5.   Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki udział upadłej wynoszący 4/6 w lokalu mieszkalnym położonym w Przemyślu ul. Racławicka 3 oraz związany z prawem własności udział we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz we współwłasności działki nr 2784 obręb 202 o pow. 0.0393 ha w wysokości ¼ części za cenę nie niższą niż ¾ oszacowania tj. kwotę 111 000 (sto jedenaście tysięcy złotych).

   Z regulaminem sprzedaży oraz wyceną można zapoznać się w Biurze Syndyka Grzegorz Wybranowski ul. Grunwaldzka 58/20 37-700 Przemyśl (w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00)  

 6.  Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki udział upadłej wynoszący 4/6 w lokalu mieszkalnym położonym w Przemyślu ul. Racławicka 3 oraz związany z prawem własności udział we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz we współwłasności działki nr 2784 obręb 202 o pow. 0.0393 ha w wysokości ¼ części za cenę nie niższą niż ¾ oszacowania tj. kwotę 111 000 (sto jedenaście tysięcy złotych).
   Z regulaminem sprzedaży oraz wyceną można zapoznać się w Biurze Syndyka Grzegorz Wybranowski ul. Grunwaldzka 58/20 37-700 Przemyśl (w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00).
  Oferty należy składać do dnia 24 czerwca 2022 r. do godz. 15:00

 7.  Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki udział lokal mieszkalny nr 3 w budynku mieszkalnym położonym w Siedliskach 104E dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr PR1P/00092333/4 o powierzchni 94,50 m2 z którym związany jest udział we współwłasności budynku i urządzeń, które nie służą wyłączeni do użytku właścicieli lokali oraz we współwłasności działki 689/2 obręb Siedliska o pow. 1.12 ha objętej księgą wieczystą nr PR1P/00060959/5 w wysokości 1103/17366 części za cenę nie niższą niż ¾ oszacowania tj. kwotę 112 200 (sto dwanaście tysięcy dwieście złotych).

   Z regulaminem sprzedaży oraz wyceną można zapoznać się w Biurze Syndyka Grzegorz Wybranowski ul. Grunwaldzka 58/20 37-700 Przemyśl (w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00)
  Oferty należy składać do dnia 24 czerwca 2022 r. do godz. 15:00