"Wolność jest to prawo czynienia wszystkiego tego, czego ustawy nie zabraniają."

Monteskiusz

oferty

      Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Wiktora Pisowicza, PESEL 83062208450, zam. Przemyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 64/16 sprzeda z wolnej ręki pojazd marki Opel Zafira 1.6 MR’99 nr rej. RP 23499 za cenę wywoławczą 1 500 (jeden tysiąc pięćset) złotych.
      Oferty należy składać w formie pisemnej, w terminie do dnia 28 października 2021 r. do godz. 16:00 włącznie (decyduje data wpływu), w zamkniętych kopertach, oznaczonychw wyraźny sposób napisem „OFERTA – Opel Zafira Wiktor Pisowicz sygnatura akt V GUp 64/16”: 
- listownie (zaleca się przesyłkę poleconą – celem jednoznacznego określenia daty doręczenia) na adres: Biuro Syndyka Grzegorz Wybranowski ul. Grunwaldzka 58/20 37-700 Przemyśl, lub
- osobiście – w Biurze Syndyka Grzegorz Wybranowski ul. Grunwaldzka 58/20 37-700 Przemyśl (w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00).

Z regulaminem sprzedaży można zapoznać się w Biurze Syndyka w Przemyślu ul. Grunwaldzka 58/20.